Pages

Wednesday, August 19, 2009

ေက်ာင္းေတာ္ဆီသို႔ အလည္တစ္ေခါက္


လူတို႔သည္ တစ္ေနရာမွ အၿခားတစ္ေနရာသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအၿဖစ္၎၊ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအၿဖစ္၎ ခရီးမ်ား သြားလာေနၾကရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္အတြက္ ခရီးသြားၿခင္း၊ ေက်ာင္းတတ္ရန္အတြက္ ခရီးသြားၿခင္း၊ စီးပြားေရးအတြက္ ခရီးသြားၿခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားဆီသို႔ လည္ပတ္ရန္ ခရီးသြားၿခင္း စသည္တို႔အၿပင္ Shopping အတြက္ ခရီးသြားၿခင္းမ်ားအထိ ပါ၀င္ပါသည္။ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားအတြက္ေတာ့ ခရီးသြားၿခင္းဟာ လူအမ်ားႏွစ္သက္္ၿမတ္ႏိုးေသာ ၀ါသနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လည္းပဲ အားလပ္ရက္ Holiday မ်ားမွာ ခရီးသြားလာၾကၿခင္းၿဖင့္ အခိ်န္မ်ားကို ကုန္ဆံုးေစၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္လည္းပဲ အေပ်ာ္ခရီး စဥ္မ်ားကို အေတာ္အတန္ သြားလာၿဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၀တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္တစ္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားစဥ္ကာလ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ KTA ၊ WSTM ၊ MM ၊ MMMM ၊ HT၊ THZ ၊ TTW တို႔ၿဖင့္ ကမ္းသာယာ ႏွင့္ ငပလီ ကမ္းေၿခမ်ားသို႔ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္သာ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအၿဖစ္ အေပ်ာ္ခရီး သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ တကၠသိုလ္မ်ားၿပန္ဖြင့္တဲ့အခါမွာလည္း ေက်ာင္းအဖြဲ႔မ်ားၿဖင့္ အေပ်ာ္ခရီး မ်ားစြာ ထြက္ခဲ့ၿဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားၿပီးဆံုး၍ ရန္ကုန္ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ၾကီး၌ သင္တန္းမ်ား တက္ေနစဥ္ အခါတြင္လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားၿဖစ္ၾကတဲ့ MT ၊ HKA ၊ MMMM စသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၿဖင့္လည္း ေခ်ာင္းသာသို႔ အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ဖူးခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ အေပ်ာ္ခရီးမ်ားစြာကို ထြက္ေနဖူးသူ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အခိ်န္တန္လုိ႔ အလုပ္၀င္တဲ့အခါတြင္လည္း အလုပ္သေဘာသဘာ၀ကိုက ကၽြန္ေတာ္ကို ခရီးမ်ားစြာ ထြက္ေနေစပါသည္။ တစ္ရံေရာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company သစ္လံုးမ်ားထုတ္ယူခြင့္ ရရွိတဲ့ Permit သည္ ပဲခူတိုင္း အတြင္းရွိ သစ္ဆိပ္မ်ားမွ ရယူရန္ဆိုၿပီး ၿမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း GM က ေယဘူယ်သာမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ ပါသၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ သစ္ဆိပ္မ်ားသို႔ လွည့္လည္သြားေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ပဲခူးအေရွ႕ ႏွင့္ ပဲခူးအေနာက္ဟူ၍ တိုင္းေဒသ (၂)ခု ခြဲထား ပါသည္။ ပဲခူးအေရွ႕ ဆိုသည္မွာ ပဲခူးရိုးမေတာင္တန္းၾကီး၏ အေရွ႕ ဖက္ၿခမ္းၿဖစ္ေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ၊ ဘုရားၾကီး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ၿဖဴး၊ ေတာင္ငူ၊ ဆြာ စသည့္ သစ္ဆိပ္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ကၽြန္ေတာ္ကို ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွ သစ္မ်ားယူခိုင္းလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အမ်ားအားၿဖင့္ကၽြန္ေတာ္ ဇာတိၿမိဳ႕ ၿဖစ္သည့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ အနီးရွိ သစ္ဆိမ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ အနီးတြင္ရွိေသာ သစ္ဆိပ္မ်ားမွာ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းတြင္ အၾကီးဆံုးလည္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္မ်ား Quality ေကာင္းေကာင္း ရရွိႏိုင္သည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ကိစၥမ်ားၿပီးစီးပါကလည္း မိဘမ်ားအိမ္မွာပင္ ေနထိုင္စားေသာက္ ႏိုင္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အလြယ္တစ္ကူ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ၿခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အၿမဲလိုလို ေတာင္ငူသစ္ဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မိပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ ေတာင္ငူသစ္ဆိမ္မ်ားရွိ သစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ Project တစ္ခုအတြက္ ယူထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္း အေရွၿခမ္းရပါေသာ္လည္း တိုင္းမန္ေနဂ်ာက “ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္” မွ ေရြးခ်ယ္ေပး ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလာပါသၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္အေနၿဖင့္ ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္သုိ႔ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် ေရာက္ဖူးၿခင္း မရွိေသာ္ၿငားလည္းပဲ လက္ခံလာခဲ့ရပါသည္။ (လက္မခံလို႔မွ မရေတာ့ဘဲကိုး... )

ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္သည္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ ၿခမ္းရွိ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ၿခမ္းရွိ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ ၾကား ပဲခူးရိုးမေတာင္တန္းၾကီး၏ အလယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္မွ ၿပည္ၿမိဳ႕ သို႔ သြားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ၂၈မိုင္အကြာ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ သို႔ခရီးဆက္ၿပီး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ မွတဆင့္ ပဲခူးရိုးမ ေတာင္တန္းကို ၃၅မိုင္ခန္႔ တတ္မွ ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္သို႔ ေရာက္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ခရီးေ၀းလြန္း၍ သယ္ယူစရိတ္ၿမင့္မားၿခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲၿခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားအားၿဖင့္ Company မ်ားသည္ ထိုသစ္ဆိမ္မွ သစ္မ်ားကို မယူခ်င္ ၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားစြာကို ကၽြန္ေတာ္၏ Director ၿဖစ္သူနဲ႔ အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ထိုသစ္ဆိပ္မွ သစ္မ်ားသယ္ယူရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္း ၿပည္ၿမိဳ႕ သားၿဖစ္သူ WYH ကို သတိရသြားကာ ၿပည္ၿမိဳ႕ သို႔ ခရီးစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ လိုက္ခဲ့ခ်င္က လိုက္ခဲ့လို႔ ရေၾကာင္းေၿပာၿပခဲ့ရာ သူငယ္ခ်င္း WYH ကလည္း ကၽြန္ေတာ္၏ အလုပ္သေဘာသဘာ၀ကို ေလ့လာခ်င္၍ လိုက္ခဲ့မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၿပည္ၿမိဳ႕ သို႔ မထြက္ခြာမီ ညတြင္ပင္ ကံေကာင္းစြာၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၿဖစ္တဲ့ MKK (သူငယ္ခ်င္း ဘေလာ့ဂါ - အဟီး. မၾကိဳက္မွာစိုးလို႔ နာမည္ထဲ့မေၿပာေတာ့ဘူး) နဲ႔ ဖုန္းေၿပာမိပါသည္။ သူလည္း ယခု သူ၏ဇာတိၿမိဳ႕ ၿဖစ္တဲ့ ဆင္ၿမီးဆြဲၿမိဳ႕ သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပါက္ေခါင္းမွ အၿပန္သူ႔အိမ္တြင္ ထမင္း၀င္စားဖို႔ ဖိတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿပန္ရင္ သူလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူၿပန္လိုက္ခဲ့မယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား ေၿပာၿဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း WYH လည္း ေနာက္ေန႔ မနက္ေစာေစာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ၿပည္ၿမိဳ႕သို႔ မနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေရာက္ရွိကာ WYH အိမ္၌ ခဏနား၊ ေန႔လည္စာ စားေသာက္ၿပီး ၿပည္ၿမိဳ႕ မွ ေအးေအးလူလူ ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ သံတစ္ေခ်ာင္းလမ္းဆံုးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းကို ေကြ႔သည္အထိ မိမိရဲ႕ စိ္တ္ထဲမွာ မည္သို႔မွ် မခံစားမိေပ။ သိုပါေသာ္လည္း သံလမ္းေက်ာ္၍ “ခိုင္ကံေကာ္” (ကၽြန္ေတာ္မေဟသီတို႔ ေနခဲ့ပါေသာအေဆာင္) အေဆာင္လမ္းထိပ္နားအေရာက္ ယခင္ေက်ာင္းၾကိဳကားရပ္ေနၾက ေနရာအေရာက္၌ စိတ္ထဲတြင္ တစ္မ်ိဳးခံစားလာမိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္က အၿမဲသြားေနက် လမ္းေလးတစ္ခုကို ယခု ၿပန္ေရာက္ေတာ့မည့္အခါ စိတ္ထဲတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္ကို ရုတ္တရက္ ေခါင္းစဥ္ရွာ မရေအာင္ကို ၿဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ Toll Gate အေက်ာ္ လမ္းခြဲအေရာက္ တစ္ခါတုန္းက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးဆီမွာဘက္ ခ်ိဳးအေကြ႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္မ်ား အတိတ္ဆီ ပ်ံလြင့္မတတ္ ကစဥ့္ကလ်ား ၿဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္း KZT ၏ အသံက်ယ္က်ယ္ၿမည္ေသာ ဆိုင္ကယ္ကိုခြကာ သြားလာေနၾက လမ္းကေလးကို စိတ္ထဲ ၿပန္ၿမင္ေရာင္လာ မိခဲ့ရပါတယ္။ ဤေနရာ ဤေဒသ ဤေက်ာင္းေတာ္ၾကီးဆီ ဤကဲ့သို႔ ၿပန္လည္၍ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟု ဘယ္တုန္းကမွ် ေတြးမထင္ခဲ့၊ စိတ္မကူးခဲ့၊ အိပ္မက္မွ် မမက္ခဲ့။ ေရွးေဟာင္းၿပတိုက္ လမ္းဆံုေလးအေက်ာ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သူ WYH အား ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္စား အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ယူေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ပံုေလးမ်ားအား WYH ၏ ရိုက္ခ်က္မ်ား (သို႔) အမွတ္တရေက်ာင္းေတာ္သို႔ တမ္းခ်င္း အၿဖစ္ တင္ၿပ ေပးလိုက္ပါတယ္။


လက္ခုပ္ပင္ရြာကေလးအ၀င္


ေနခဲ့ဖူးတဲ့ “ၿမတ္ႏိုး”အေဆာင္ (ယခုေတာ့ ေမႏိုင္းတဲ့)တစ္ခါတုန္းက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူၾကၿပီးေနာက္ ေပါက္ေခါင္းသို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေပါက္ေခါင္းမွ တဆင့္ ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ားအားလံုး ညေန (၆)နာရီ၀န္းက်င္တြင္ လက္စသတ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း MKK ရွိရာ ဆင္ၿမီးဆြဲ ၿမိဳ႕ သို႔ ႏွစ္ဦးသား ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။ သူငယ္ခ်င္း MKK တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးတဲ့ ညစာကို အားရပါးရ သံုးေဆာင္ၾကၿပီး မနက္ဖန္ည မၿပန္မီ သူငယ္ခ်င္း MKK အား၀င္ေခၚမည္ဟု အသိေပးခဲ့ကာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ WYH တို႔ ၿပည္ၿမိဳ႕ ဆီသို႔ တစ္ညတာ အိပ္စက္နားေနဖို႔အတြက္ ည ၈နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ၿပန္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ညခ်မ္းအခ်ိန္တြင္ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕ သည္လည္း ၿမိဳ႕ သူၿမိဳ႕ သားမ်ားၿဖင့္ စည္ကားေနေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကားကို ေအးေအးေဆးေဆးေမာင္းလာၿပီး ေက်ာင္းနား အေရာက္တြင္ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ခဏဆင္း၍ မီးေရာင္မ်ားေအာက္တြင္ ညခ်မ္းအလွၿဖင့္ ခံ့ညားတင့္တယ္ေနေသာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ဓာတ္ပံုရိုက္ယူ ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ေစာေစာထကာ ေဘာ္ဒါသစ္ဆိပ္သို႔သြား၍ သစ္မ်ားသယ္ယူရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း WYH က အေတြ႔အၾကံဳ ယူခ်င္သည္ဟုဆိုကာ သစ္ကားၿဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ လိုက္ခ်င္သည္ဆိုသၿဖင့္ အၿပန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲသာလွ်င္ သူငယ္ခ်င္း MKK ရွိရာ ဆင္ၿမီးဆြဲၿမိဳ႕ သို႔ ထြက္လာ ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ သူငယ္ခ်င္း MKK အား၀င္ေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး ေမာင္စိန္၀င္း၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေၿမၿဖစ္ေသာ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕ ကိုၿဖတ္ကာ ၀က္ပုတ္မွတဆင့္ ၿပည္လမ္းမၾကီးေပၚသို႔ ေမာင္းတက္ ခဲ့ပါေတာ့သည္။ စကားမ်ား ေဖာင္ဖြဲ႔လိုက္၊ သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္လိုက္နဲ႔ ၿပည္လမ္းမၾကီးတစ္ေလွ်ာက္ သူငယ္ခ်င္းMKK ႏွင့္ ေၿပာၿဖစ္ခဲ့ေသာ အၿခားသူငယ္ခ်င္း အေၾကာင္းကေတာ့ အခုေတာ့ၿဖင့္ မႈံ၀ါး၀ါးရယ္သာ။ ညသန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ေတာ့ မဟာရန္ကုန္ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ၾကီးဆီသို႔ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိလာကာ သူငယ္ခ်င္း MKK အား ေတာင္ဥကၠလာသို႔ ၿပန္ပို႔ေပးခဲ့ၿပီး အေတြးေပါင္း ေၿမာက္မ်ားစြာရယ္ၿဖင့္ ေနထိုင္ရာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္ဆီရယ္သို႔သာ။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြက္ အေဖာ္အၿဖစ္လိုက္ပါေပးၾကေသာ သူငယ္ခ်င္း WYH နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း MKK တို႔အား ဤေနရာမွေန၍ ေက်းဇူးအထူးပင္ တင္ရွိပါေၾကာင္း။

၀န္ခံခ်က္။ ။ ကၽြန္ေတာ္မေဟသီနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အတိတ္အေၾကာင္း ၿပန္ေၿပာၿဖစ္ခဲ့ၾကရင္း ေရးသားထားတဲ့ 2006 ခုႏွစ္က ခရီးစဥ္ေလးပါ။

ေက်းဇူးတင္စြာၿဖင့္...
yu ya

19 comments:

ေမဇင္ said...

ေအးေနာ္.... ေနာင့္ က ေတာင္ငူမွာ ေက်ာင္းျပီးတာ... ေက်ာင္းျပီးထဲက ေတာင္ငူ လဲ တစ္ေခါက္မွ ျပန္မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး.... ခု ျပန္ရင္ေတာ့ ျပန္လည္မယ္ စိတ္ကူးတယ္..... တစ္ခုခုကို အရမ္း လြမ္းေနမွာပဲ....။

ဝက္ဝံေလး said...

အင္းးးးး ေနခဲ႕ဖူးတဲ႕ ျမိဳ႕ေလးေတြအမ်ားၾကီးပဲ ငယ္ေသးေတာ႔ သိပ္မမွတ္မိေတာ႔ဘူးရယ္ ျပန္ေတြးလိုက္ရင္ေတာ႔ လြမ္းသလိုရွိသား ကိုယုယရယ္

kiki said...

သစ္ေတြ လုပ္တဲ့ ကုန္ပနီၾကီးဆိုေတာ့ သူထိန္းေတြေပါ့ေနာ္ ။
ပါမစ္က်ေအာင္ အဲဒီ အဘေတြကို ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲဟင္ ။ သိခ်င္ပါတယ္ ။
ကၽြန္းသစ္ေစ်းေလးေရာ ဘယ္ေလာက္ေပါက္ပါသလဲ ။

ဟီးး ။ ဒို့ ေရႊျပည္ ျပန္ျပီး ..သစ္ေရာင္းစားမယ္ေဟ့ (အရင္ း အႏွီး မတတ္ နုိင္၍ ထင္းနွင္ ့မီးေသြး ကို ဆိုလိုသည္ )။
ျဗဲ ျဗဲ

စည္သူ said...

မေရာက္ဖူးပါဗ်ာ..
အဲေလာက္ႏွံ႔စပ္တာ..

အခုလိုဖတ္ရေတာ့
ေရာက္ဖူးသလိုခံစားသြားရတယ္
.....
အေဆာင္မွာ
မယ္ေပၚမလာေတာ့

တကိုယ္ထည္း
စာက်က္ရင္း
အားငယ္လာမိတယ္

ျပန္လာပါ
လြမ္းလွေပါ့
ေတာင္ငူသူေလးရယ္..
(တစ္ယူတဲ့သူကို ေျပာတာဟုတ္ဘူးေနာ္)..:P

မယ္ကိုး said...

မေဟသီနဲ႔ အတိတ္အေၾကာင္းေလးေတြလည္း ေရးပါဦး =)

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ဟုတ္ပါတယ္ မေဟသီနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္းကေန ေပါင္းစည္း တဲ့အထိ ေရးေပးပါ ...။ကြန္မန္႔မွာ တခါထဲ tag သြားပါ တယ္...။

ဂ်စ္တူးေလး said...

ခရီးသြားရတာ ေပ်ာ္ဘို႔ေကာင္းတယ္ ဂ်စ္လည္းခရီးသြား
ရတာသေဘာက်တယ္

ကိုယုယရဲ႕အခ်စ္အေၾကာင္းေလးလည္းေရးပါ
အရင္ကတင္ထားတာ၇ိွ၇င္လည္းျပန္တင္ပါဗ်ဳိ႕

ငယ္ said...

ေအာ .. ကိုယုယက ျပည္ က ေက်ာင္းျပီးတာလား...
ငယ္က မိထၱီလာ က ျပီးတာ...
အဟီးးးး ဘာမွလည္းဆုိင္ဘူး...
ငယ္လည္း ေက်ာင္းတုန္းက အေၾကာင္းေတြျပန္ေရးမလုိ႕ဗ်...
မၾကာမီ လာမည္ ေမွ်ာ္ (ဘယ္သူကေမွ်ာ္တယ္ေျပာလုိ႕တုန္း... )
အဟီးးးးးးးး

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ...

သားၾကီး said...

တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးဘူးအစ္ကိုရ
အပံုၾကည့္တယ္
ေရးထားတဲ့စာဖတ္တယ္
ဒီေလာက္ပဲ တတ္ႏိုင္တယ္
အစ္မမယ္ကိုးေရးသလိုပဲ
မေဟသီနဲ႔ အတိတ္အေၾကာင္းေလးေတြ
ေရးပါဦး ဟီးးးး
လြမ္းေမာဖြယ္ရာ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ တခ်ိန္က
ဆိုျပီးေတာ့ေလ :)

အေနာ္ said...

အကုိေရ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဆီ အလည္တစ္ေခါက္ ေရာက္ပါတယ္
ဟိုးအရင္ ေက်ာင္းသားဘဝေတြကို ျပန္သတိရမိသြားတယ္ အကုိေရ
ကြန္မန္႔ေတြေပးခဲ့သလုိပဲ အကုိ႕မေဟသီနဲ႔ေတြ႕ျဖစ္ပုံေလး ပုိ႔စ္တင္ပါဗ်ဳိ႕.....

ေျခလွမ္းသစ္ said...

အခုလို ခရီးသြားခဲ့တဲ့ ေနရာေဒသေတြကို ဓါတ္ပံုနဲ႔တကြ တင္ျပေပးေတာ့ ဗဟုသုတ ရတာေပါ့ ေက်းဇဴးပါ ေမြးေျမျဖစ္တဲ့ အမိေျမကို အခြင့္ရလို႔ ျပန္ေတာ့မွပဲ အဲ့ဒီၿမိဳ ႔ေတြကို တ၀ႀကီး ေလွ်ာက္လည္ပစ္လုိက္မယ္ဗ်ာ

Anonymous said...

ကိုၾကိးယုယ
မေရာက္ဖူးဘူးသိလား
ျမန္ျပည္ျပန္ခြင့္ၾကံဳရင္ေတာ့
ေရာက္ဖူးခ်င္သားေနာ္
အဲ့ခါက်ရင္ ကိုၾကီးယုယနဲ ့မေဟသီ
မမကိုပဲအားကိုရမယ္
ေနရစံုလိုက္ပို ့ေပးေနာ္

ၾကည္ျဖဴပိုင္ said...

ဟိုင္းးးးး ကုိယုယ))))) ျပည္.ေပါင္းတလည္.ေပါက္ေခါင္း..ဆင္ျမီးဆဲြ....
.၀ိုးးးးးးးးးးးးးးးးအေနာ္သိတဲ့ရင္းႏီွးတဲ့အရပ္ေတြပါလား။
လတ္စသတ္ေတာ့ကုိယုယက ျပည္ကေက်ာင္းျပီးတာကို
ေလးကၽြန္းမဋိဳင္ ဆီစက္တို႔လည္းၾကားဖူးမလားမသိ...
အေနာ့္မွာေပါက္ေခါင္းမွာလည္းအမ်ိဳးရွိတယ္ ဂတ္စ္ေဟာက္စ္ကို စက္ဘီးနင္းသြားရတဲ့ေျမနီလမ္းေလးကို လံုး၀မေမ့ဘူး။
ဆင္ျမီးဆဲြမွာလည္းအမ်ိဳးရွိတယ္..ဒါေပမယ့္..အေနာ္ေတာ့သိပ္မသြားဘူး
ျပည္နဲ႔ေပါင္းတလည္ကေတာ့ ေမနဲ႔ေဖတို႔ဇာတိေလ..သူတို႕ကရန္ကုန္ေရာက္မွသာအေၾကာင္းပါတာ..ျပည္ဇာတိဆိုေတာ့ အိိမ္ဦးနဲ႔ၾကမ္းျပင္လို မၾကာခဏေရာက္တယ္..စိတ္ကူးေပါက္တိုင္း ဆိုးကနဲးဆတ္ကနဲသြားတတ္တဲ့အရပ္ေဒသတစ္ခုပဲ....ကိုယ္သိတဲ့ေနရာေလးေတြသြားဖူးတဲ့ေနရာေလးေတြဖတ္ရတာေကာင္းလိုက္တာ

ကာရံဆူး said...

ကိုယုယေရ..ေရာက္ပါတယ္...ကာရံလည္းခရီးသြားရတာ ေပ်ာ္တယ္...ခဏခဏလည္း သြားျဖစ္တယ္...အဲ့ဒီၿမိဳ ့ေတြကိုေတာ့ ခရီးသြားရင္း ျဖတ္ဖူးတယ္...ကိုယုယက ေတာင္ငူသားဆုိေတာ့ နတ္သွ်င္ေနာင္နဲ ့ဘာေတာ္လဲ :P...ျပည္ၿမိဳ ့က မလိုင္လံုး ေျမအိုးေလးေတြနဲ ့အရမ္းႀကိဳက္တယ္...ဆံေတာ္႐ွင္ဘုရား ေလးမ်က္ႏွာဘုရားလဲ ႐ွိတယ္ ဟုတ္...အင္း ဒီတစ္ေခါက္ ျပန္ရင္ ခရီးထြက္ဦးမယ္...မေဟသီနဲ ့အေၾကာင္း အားလံုးေတာင္းသလို ေတာင္းလို ့ရမလား...ေမွ်ာ္ေနမယ္...:)

Anonymous said...

သူမ်ားေက်ာင္းေတာ္အေျကာင္းေတြေရးေတာ့
ကြ်န္ေတာ္လည္းေက်ာင္းေတာ္ျကီးကိုသတိရ
လိုက္တာဗ်ာ....

ႏွင္းေဟမာ said...

အစ္ကို ယုယ ေရ .... တအူတုန္ဆင္း အမ်ဳိး တ၀မ္းကြဲ ေတြပါပဲ .... ျပည္ ေတာ႔မေရာက္ဘူးဘူး ... အလားတူ ႏွင္း တုိ႔ေက်ာင္းေတာ္ေျမၾကီးကိုလည္း လြမ္းမိသြားတယ္...။အတိတ္ကို ျပန္မေတြးခ်င္လို႔ မေရးေတာ႔ပါဘူး အစ္ကိုရာ.............;(
ခင္မင္စြာျဖင္႔
ညေလး ႏွင္း းp

ငွက္ငယ္ေလး said...

ျပည္ကိုေတာက္ေရာက္ဖူးတယ္ ငယ္ငယ္တုန္းက...အမ်ိဳးေတြကေတာ့ ပုတီးကုန္းတို ့၊ ေပါင္းတည္တို ့မွာခ်ိလယ္...လြမ္းခ်ာၾကီး မေရာက္တာ ႏွစ္ေတြလည္းၾကာေပါ့

yangonthar said...

အတိတ္ရဲ ့အရိပ္ေတြကုိေျပာျပီး ၾကည္ႏူးရတာ
သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ အစ္ကုိေရ ျပည္ ေတာ့ တစ္ေခါက္ေလာက္ေရာက္ဖူးတယ္ လွပ တဲ ့ျမဳိ ့ေလးပါ ..... :D
ေပ်ာ္ရႊင္ေအးျမပါေစ

Anonymous said...

I know these photos and places in this post because I am from Pauk Khaung.